Статут учнівського самоврядування Лосятинської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Школа імені доброти!

Правління учнівського самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свободу людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування Лосятинської школи І-ІІІ ступенів.
Статут
Розділ 1
Загальні засади
Стаття 1
Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.
Стаття 2
Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей , створена людьми і для людей, а учні є людьми!
Стаття 3
Символами учнівського самоврядування школи повинні бути: Прапор, Герб, Гімн школи.
Розділ 2
Стаття 5
Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, народу України.
Стаття 6
Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів навчального закладу на основі статуту навчального закладу, поширювати серед дітей інформацію про шляхи захисту своїх прав та свобод.
Стаття 7
Створювати умови для самореалізації дітей та учнівської молоді, залучення їх до участі у прийнятті рішень на рівні класу та навчального закладу; формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодіння наукою управління.
Стаття 8
Сприяти всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.
Стаття 9
Формувати навички самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності.
Стаття 10
Згуртовувати учнів навчального закладу для добрих, корисних, цікавих справ, розвитку їх творчих здібностей.
Стаття 11
Сприяти культурному розвитку, духовному збагаченню дітей та учнівської молоді Лосятинської ЗОШ.
Розділ 3
Учнівське самоврядування у навчальному закладі.
Стаття 12
Органи учнівського самоврядування використовують різноманітні форми роботи, спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів, батьків та педагогів.
Стаття 13
Діяльність ґрунтується на засадах:
• самостійності учнівського самоврядування у межах своїх повноважень при вирішенні проблем в організації життєдіяльності навчального закладу;
• відповідальність органів учнівського самоврядування перед учнями, педагогами та батьками;
• наділення лідерів учнівського самоврядування повноваженнями та обов'язками, які затверджуються учнівською конференцією;
• різноманітності форм організації учнівського самоврядування.
Стаття 14
Самоврядування має двоступеневу структуру — самоврядування учнів навчального закладу та органи самоврядування класів, дві частини якої тісно пов'язані між собою та працюють за спільно узгодженими програмами та планами.
Стаття 15
Функціонування органів самоврядування здійснюється згідно зі структурою:
• голова учнівської організації
• заступник з навчальної частини
• заступник з питань культури та спорту
• комісія з питань партнерства та міжнародних відносин
• комісія з питань захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях
• комісія з питань загальної та позашкільної освіти
• комісія з питань преси та інформації
• комісія з питань спорту та здорового способу життя
• комісія з питань екології та краєзнавства
• комісія з питань культури та дозвілля
• комісія з питань роботи з дітьми молодшого та середнього шкільного віку.
Їх функції та програми діяльності затверджуються учнівською конференцією навчального закладу.
Стаття 16
Вищим органом учнівського самоврядування є загально шкільна учнівська конференція, яку збирають один раз на рік.
Стаття 17
Загальношкільна учнівська конференція має такі повноваження:
• затверджує нові програми, положення, плани роботи та інші важливі документи і рішення;
• затверджує кількісний і персональний склад учнівської організації;
• приймає рішення, що стосуються діяльності і є обов'язковими для виконання;
• приймає рішення, які спрямовані на покращення навчально-виховного процесу у навчальному закладі і носять рекомендаційний характер.
Стаття 18
На період між загальношкільними учнівськими конференціями керівництво учнівським самоврядуванням навчального закладу здійснює учнівський комітет.
Стаття 19
Шляхи активізації роботи учнівського самоврядування:
• організація навчання дітей-лідерів;
• проведення анкетувань, досліджень, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування;
• включення до переліку питань засідань учнівської організації теоретичних питань, які дають змогу активізувати їх діяльність;
• творчий та нестандартний підхід до організації діяльності;
• використання інтерактивних форм роботи;
• введення різних форм відзнак, заохочень та нагород.
Розділ 4
Права учнів навчального закладу на здійснення учнівського самоврядування.
Стаття 20
Учні навчального закладу мають право на розвиток учнівського самоврядування у навчальному закладі відповідно до чинних законів України.
Стаття 21
Участь учнів гарантується правом:
• обирати і бути обраними у виборні органи та на посади органів учнівського самоврядування;
• отримувати повну інформацію та бути інформованими про діяльність органів учнівського самоврядування від виборних осіб;
• рівних прав та можливостей у роботі органів учнівського самоврядування.
Розділ 5
Учнівське Об’єднання Лосятинської ЗОШ
Стаття 22
Учком законодавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності з задоволенням своїх потреб та інтересів.
Стаття 23
Учком обирається на загальній учнівській конференції і підзвітний їй на один навчальний рік.
Стаття 24
До складу Учком входять по 2-3 представника від колективів учнів 1-11 класів.
Стаття 25
Керівний склад Учком обирається шляхом проведення виборчої кампанії та таємного голосування. Кандидат вважається обраний на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів.
Стаття 26
Засідання Учком проводиться за відповідним планом. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення Учком збирається на термінове позачергове засідання. Інформація щодо рішення Учком висвітлюється прес-центром у засобах масової інформації навчального закладу.
Стаття 27
Повноваження членів учнівської організації припиняються з моменту завершення наступної виборчої кампанії і оголошення нового керівного складу.
Стаття 28
Повноваження членів Учком можуть бути припинені у разі:
• складання повноважень за особистою заявою;
• переходу до іншого навчального закладу;
• відкликання колективом класу свого представника зі складу Учком.
Розділ 6
Права та обов'язки голови Учнівського самоврядування
Стаття 29
Голова обирається з числа учнів навчального закладу на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на 2 роки. Вибори голови відбуваються згідно з Положенням про вибори голови Учкому Лосятинської ЗОШ.
Стаття 30
Голова здійснює загальну координацію діяльності комісій.
Стаття 31
Голова має право:
• відвідувати збори педагогічного колективу;
• планувати разом з адміністрацією виховну роботу учнів навчального закладу;
• висловлювати відверто свої думки і судження з усіх питань життя та діяльності колективу навчального закладу;
• вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу;
• голосувати при вирішенні питання подальшого перебування учнів у навчальному закладі;
• скликати чергові та позачергові засідання Учкому;
• розміщувати свої звернення до учнів у шкільних засобах масової інформації.
Стаття 32
Голова зобов'язаний:
• дотримуватись даного статуту;
• планувати, організовувати, координувати, контролювати роботу Учнівського самоврядування;
• звітувати на засіданнях Учнівського самоврядування про свою діяльність;
• оптимально використовувати навчальний час для духовного збагачення та культурного зростання;
• проводити конференції з питань самоврядування;
• виступати на захист прав та гідності учнів навчального закладу;
• гідно представляти учнівський колектив в інших навчальних закладах та громадських організаціях.
Розділ 7
Взаємодія органів учнівського самоврядування з адміністрацією навчального закладу, педагогічним колективом, іншими об'єднаннями та організаціями.
Стаття 33
Директор навчального закладу призначає з числа своїх заступників, педагогів координаторами (радниками, консультантами), які мають право дорадчого голосу і допомагають учням у вирішенні проблемних питань, спрямовують роботу органів учнівського самоврядування.
Стаття 34
Учнівське самоврядування сприяє поширенню інформації про діяльність дитячих та молодіжних організацій, рухів, тісно співпрацює з товариствами і клубами за інтересами, що діють у навчальному закладі та за його межами.
Розділ 8
Самоврядування класів
Стаття 35
Вищим органом самоврядування учнів класу є збори учнів класу, які проводяться 1 раз на 2 тижні, і не рідше одного разу на місяць.
Стаття 36
На зборах розглядаються питання, що стосуються життя і діяльності учнів класу, затверджується керівний склад, програми та плани діяльності, шляхи підвищення ефективності роботи та інше.
Стаття 37
На збори органу учнівського самоврядування класу можуть бути запрошені представники адміністрації, вчителі-предметники, батьки, представники Учкому.
Стаття 38
Зборами органу самоврядування класів можуть вноситися пропозиції, які повинні бути розглянутими на засіданні Учкому.
Стаття 39
Головою зборів органу учнівського самоврядування класу є його голова (староста), а в разі його відсутності — заступник.
Стаття 40
В органах учнівського самоврядування класів учні організовують свою громадську роботу в комісіях за інтересами та бажаннями. На організаційних зборах комісій вони обирають голів комісій, планують свою роботу у відповідності з напрямами роботи Учкому розподіляють доручення.
Стаття 41
На зборах учнів класу шляхом таємного або відкритого голосування простою більшістю голосів на альтернативній основі обираються кандидати у члени Учкому.
Розділ 9
Прикінцеві положення.
Стаття 42
Статут Учкому набуває чинності з дня його затвердження учнівською конференцією навчального закладу.
Стаття 43
Припинення діяльності Учнівського самоврядування здійснюється шляхом її ліквідації чи реорганізації за рішенням учнівської конференції навчального закладу не менше як 2/3 обраних представників класів або у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Заповіді
- Роби добро !
- Люби своїх близьких!
- Допомагай іншим людям!
- Не лінуйся і не шукай оправдання своїм вчинкам!
- Наполегливо оволодівай знаннями!
- Краще віддати своє, ніж узяти чуже!
- Знайди свою ціль в житті!
- Внеси в своє життя новизну!
Д Е В І З
Ми – веселі, активні діти,
Навчатися - уміємо,
Працювати – зуміємо,
Відпочивати - не забудемо
Все зуміємо і зможемо .
Кiлькiсть переглядiв: 200

Коментарi