• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Основні завдання виховної роботи

Лосятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

На сучасному етапі становлення і розвитку держави перед школою

постає складне і відповідальне завдання – формування людини нового типу, інтелектуальної, творчої, ініціативної й активної, самостійної, гармонійно розвиненої, свідомої особистості з громадянською позицією, почуттям національної гідності, готової до конкретного вибору свого місця у житті.

Завдання сучасної школи не просто дати учневі багаж знань, умінь і навичок, а й зробити його компетентним, тобто здатним самостійно здобувати і використовувати знання в різних життєвих ситуаціях; готовим брати на себе відповідальність; бути активним у суспільному житті; таким, що поважає чужу історію та культуру. Усе це потребує переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості учня і проведення цієї ідеї через усі компоненти навчання: від цілей, змісту, позицій учасників навчальної взаємодії, форм, методів, технологій навчання до оцінювання навчальних досягнень учнів.

Виховання - це процес залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямований на утвердження суспільно значущих норм і правил поведінки особистості.

Ідеалом виховання є всебічно розвинена , компетентна особистість, здатна до самореалізації. А виховання громадянина України – це, передусім, виховання особистості, яка здатна реалізовувати себе повноцінно в усіх сферах життєдіяльності, прагнучи до гармонії, добра, справедливості. Таким чином, педагогічний колектив школи працює над проблемою: формування ключових компетентностей учнів шляхом забезпечення системи особистісно зорієнтованого навчання та виховання, а також ефективного використання здоров’я зберігаючих технологій.

Виховна мета закладу:

Ø створення сприятливих умов для формування та самореалізації учня в соціумі як громадянина, професіонала, сім’янина;

Ø стимулювання особистісно зорієнтованого виховання учнів шляхом залучення до активних видів діяльності, спираючись на основні напрямки виховної роботи;

Ø створення умов для психологічної стабілізації учнів «групи ризику», шляхом залучення їх до колективних форм роботи, розвитку здатності до позитивних стосунків з суспільством, державою, людьми;

Ø використання сучасних соціально-психологічних методик, прогресивних форм роботи з учнівським, батьківським і педагогічним колективами, спрямованих на збереження здоров’я учнівської молоді.

Школа не повинна вчити дитину жити, оволодівати практичними навичками життєтворчості, здійснюючи дію самореалізації у різних видах навчальної, ігрової, практичної діяльності. У самостійне життя має вийти творча особистість, здатна брати відповідальність за прийняті рішення на себе, критично мислити і використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язування проблем, змінювати на краще своє життя і життя своєї країни. Самореалізація як необхідна умова виховання компетентного випускника школи, успішного громадянина України передбачає здійснення можливостей розвитку “Я” власними зусиллями, шляхом співдіяльності, співтворчості з іншими людьми, соціумом і світом у цілому.

Гуманізація і демократизація виховного процесу школи як напрям модернізації передбачає реалізацію моделі «Я- концепції», а також створення інноваційного виховного середовища, формування соціальної активності вихованців:

· Я – патріот;

· Я – сім’янин;

· Я – друг природи;

· Я – духовна особистість;

· Я – здорова людина;

· Я – громадянин;

· Я – гуманіст;

· Я – культурна, вихована особистість.

Педагогічне керівництво виховною роботою спрямоване на розвиток у вихованця свідомості, яка відповідає загальнолюдській моралі, формування та розвиток стійких моральних звичок, виховання волі та позитивних якостей характеру.

Основою виховного процесу є система стосунків, яка визначає взаємодію між учителем та учнем. Виховання є вплив, дія з боку педагога на учня з метою організації життя дитини , але цю дію слід розуміти не як механічну або словесну, а як глибинну внутрішню роботу вихователя і вихованця, яка спричиняє активність обох сторін. Будуючи стосунки між учителем і учнем на основі поваги, підтримки гідності учня, зацікавленості його особистістю, ми і намагаємося реалізовувати гуманізацію відносин, гуманізацію та демократизацію виховання в цілому. До найбільш вагомих принципів виховної роботи школи відносимо:

Ø принцип цілісності та систематичності;

Ø принцип опори у вихованні на дитячий колектив;

Ø принцип зв’язку виховання з життям;

Ø принцип свідомої поваги і довіри до особистості;

Ø принцип єдності права свобод, вибору та відповідальності особистості;

Ø принцип природовідповідності;

Ø принцип гуманізації та демократизації виховного процесу, який передбачає рівноправність учасників педагогічної взаємодії, їх взаємоповагу, що викликає у вихованців позитивну налаштованість, відкритість до сприймання громадянських цінностей: щирості, доброти, справедливості, доброзичливості, співчутливості, милосердя;

Ø принцип самоактивності й саморегуляції, який сприяє розвитку у вихованця об'єктивних характеристик, формує здатність до самокритичності, до прийняття самостійних рішень, і формує громадянську позицію особистості, почуття відповідальності;

Ø принцип комплексної і міждисциплінарної інтегрованості передбачає встановлення в національному вихованні тісної взаємодії та поєднання навчального та виховного процесів, зусиль сім'ї, дитячих та молодіжних організацій;

Ø принцип культуровідповідності передбачає органічну єдність з історією та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, що забезпечують наступність і спадкоємність поколінь;

Ø принцип гармонізації родинного і суспільного виховання;

Ø принцип безперервності і наступності сприяє підготовці свідомої інтелігенції, оновленню і збагаченню інтелектуального геноциду нації, створенню необхідних умов для розвитку особистості, її мислення, загальної культури, пропагування здорового способу життя.

Пріоритетними напрямками виховного процесу є:

Ø національно-патріотичне і громадянське виховання, яке здійснюється з метою формування в учнівської молоді рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов'язку, пошани до Конституції України, державних символів;

Ø правове виховання спрямоване не тільки на поінформованість учнів про міжнародні та державні акти, що гарантують і забезпечують права і свободи людини, але й на вироблення стійких навичок застосування цих законодавчих положень;

Ø морально-етичне виховання, мета заходів якого полягає у виробленні потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, народу з усвідомленням загальнолюдських пріоритетів;

Ø художньо-естетичне виховання передбачає ознайомлення учнів школи з народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу. Велике значення в художньо-естетичному виховання відіграє збереження і розвиток місцевих традицій народного мистецтва;

Ø екологічне виховання, завдання якого полягає у формуванні в учнів усвідомлення того, що людина — частина природи, почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, виховання культури поведінки, формування практичних вмінь та навичок дбайливого ставлення до природних багатств;

Ø сімейне виховання – завдання якого полягає у гармонійному всебічному розвиткові дитини в умовах взаємозв’язку впливів родини і школи;

Ø фізичне виховання, має на меті утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне підвищення стану здоров'я українського суспільства та без якого повноцінний розвиток учнівської молоді неможливий.

Серед методів і форм виховання учнівської молоді пріоритетна роль належить активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії. До них належать: проектні та інтерактивні методи, громадська думка, метод співпраці, діагностика, ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, “мозгові атаки”, метод психологічної підтримки. Крім цих методів доцільно долучити і традиційні: бесіди, диспути, лекції, семінари, різні форми роботи з книжкою, періодичною пресою тощо.

Система виховних завдань:

Ø формування загальношкільного колективу на засадах учнівського самоврядування;

Ø створення умов для особистісного розвитку учнів, їх адаптації у суспільстві, професійного самовизначення, розвитку мотивації до пізнавальної та творчої діяльності;

Ø забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;

Ø формування національної самосвідомості і людської гідності;

Ø формування правової культури, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальними правами та свободами і громадянською відповідальністю;

Ø виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування власної світоглядної позиції;

Ø утвердження принципів загальнолюдської моралі;

Ø збереження та зміцнення морального і фізичного здоров’я, формування культури здорового способу життя;

Ø сприяння усвідомленню учнями самостійності та індивідуальності кожної особистості;

Ø формування ціннісного ставлення до навколишнього світу, до історичної і культурної спадщини українського народу і своєї родини;

Ø розвиток вмінь самостійного подолання життєвих труднощів, узагальнення життєвого досвіду, вміння діяти на користь собі та оточуючим.

Кiлькiсть переглядiв: 354

Коментарi